دستگاه میکروسکوپ

نوع نمایش :
26 کالا
DM-1000S /1000X microscope - لوپ تک چشم دیجیتال سانشاین مدل DM-1000S
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

DM-1000S /1000X microscope

لوپ تک چشم دیجیتال سانشاین مدل DM-1000S

لوپ تک چشم دیجیتال سانشاین مدل DM-1000S
105
ST6024N-B3 /micrpscope - لوپ دو چشم سانشاین مدل ST6024N-B3
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

ST6024N-B3 /micrpscope

لوپ دو چشم سانشاین مدل ST6024N-B3

لوپ دو چشم سانشاین مدل ST6024N-B3
773
SZM6745-B1 /micrpscope - لوپ دو چشم سانشاین مدل SZM6745-B1
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

SZM6745-B1 /micrpscope

لوپ دو چشم سانشاین مدل SZM6745-B1

لوپ دو چشم سانشاین مدل SZM6745-B1
1751
SZM45T-B1 microscope(can connect camera) - لوپ دو چشم سانشاین مدل SZM45T-B1
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

SZM45T-B1 microscope(can connect camera)

لوپ دو چشم سانشاین مدل SZM45T-B1

لوپ دو چشم سانشاین مدل SZM45T-B1
1236
SZM45-B1 /micrpscope - لوپ دو چشم سانشاین مدل SZM45-B1
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

SZM45-B1 /micrpscope

لوپ دو چشم سانشاین مدل SZM45-B1

لوپ دو چشم سانشاین مدل SZM45-B1
927
ST6024-B1 /micrpscope - لوپ سانشاین مدل ST6024-B1
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

ST6024-B1 /micrpscope

لوپ سانشاین مدل ST6024-B1

لوپ سانشاین مدل ST6024-B1
649
MS8E-02 /digital microscope - لوپ دیجیتال سانشاین مدل MS8E-02
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

MS8E-02 /digital microscope

لوپ دیجیتال سانشاین مدل MS8E-02

لوپ دیجیتال سانشاین مدل MS8E-02
927
MS8E-01/digital microscope - لوپ دیجیتال سانشاین مدل MS8E-01
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

MS8E-01/digital microscope

لوپ دیجیتال سانشاین مدل MS8E-01

لوپ دیجیتال سانشاین مدل MS8E-01
567
RL M3T-STL2 microscope(can connect camera) /micrpscope - لوپ دو چشم سانشاین مدل RL M3T-STL2
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

RL M3T-STL2 microscope(can connect camera) /micrpscope

لوپ دو چشم سانشاین مدل RL M3T-STL2

لوپ دو چشم سانشاین مدل RL M3T-STL2
1648
SZM45T-B3+M-13(38MP)+M- 24(10.1 inch screen)/micrpscope - لوپ مانیتوردار سانشاین مدل SZM45T-B3+M-13(38MP)+M- 24(10.1 inch screen)
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

SZM45T-B3+M-13(38MP)+M- 24(10.1 inch screen)/micrpscope

لوپ مانیتوردار سانشاین مدل SZM45T-B3+M-13(38MP)+M- 24(10.1 inch screen)

لوپ مانیتوردار سانشاین مدل SZM45T-B3+M-13(38MP)+M- 24(10.1 inch screen)
2287
SZM45T-B3+M-12(38MP)+M- 24(10.1 inch screen)/micrpscope - لوپ مانیتور دار سانشاین مدل SZM45T-B3+M-12(38MP)+M- 24(10.1 inch screen)
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

SZM45T-B3+M-12(38MP)+M- 24(10.1 inch screen)/micrpscope

لوپ مانیتور دار سانشاین مدل SZM45T-B3+M-12(38MP)+M- 24(10.1 inch screen)

لوپ مانیتور دار سانشاین مدل SZM45T-B3+M-12(38MP)+M- 24(10.1 inch screen)
2287
SZM45T-B3+M-11(48MP)+M- 24(10.1 inch screen /micrpscope - لوپ مانیتور دار سانشاین مدل SZM45T-B3+M-11(48MP)+M- 24(10.1 inch screen)
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

SZM45T-B3+M-11(48MP)+M- 24(10.1 inch screen /micrpscope

لوپ مانیتور دار سانشاین مدل SZM45T-B3+M-11(48MP)+M- 24(10.1 inch screen)

لوپ مانیتور دار سانشاین مدل SZM45T-B3+M-11(48MP)+M- 24(10.1 inch screen)
2493
SZM45-B3 micrpscope - لوپ ریلایف مدل SZM45-B3
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

SZM45-B3 micrpscope

لوپ ریلایف مدل SZM45-B3

لوپ ریلایف مدل SZM45-B3
1030
SZM45T-B3 microscope(can connect camera) - لوپ دو چشم ریلایف مدل SZM45T-B3
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

SZM45T-B3 microscope(can connect camera)

لوپ دو چشم ریلایف مدل SZM45T-B3

لوپ دو چشم ریلایف مدل SZM45T-B3
1236
RL M3T-B3 microscope(can connect camera) - لوپ ریلایف مدل RL M3T-B3
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

RL M3T-B3 microscope(can connect camera)

لوپ ریلایف مدل RL M3T-B3

لوپ ریلایف مدل RL M3T-B3
1030
SZM45T-B3 microscope - لوپ سانشاین مدل SZM45T-B3
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

SZM45T-B3 microscope

لوپ سانشاین مدل SZM45T-B3

لوپ سانشاین مدل SZM45T-B3
1236
RL M3T-B3 microscope(can connect camera) micrpscope - لوپ دو چشم ریلایف مدل RL-M3T-B3
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

RL M3T-B3 microscope(can connect camera) micrpscope

لوپ دو چشم ریلایف مدل RL-M3T-B3

لوپ دو چشم ریلایف مدل RL-M3T-B3
1030
RL M3-B3 micrpscope - لوپ ریلایف مدل RL M3-B3
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

RL M3-B3 micrpscope

لوپ ریلایف مدل RL M3-B3

لوپ ریلایف مدل RL M3-B3
824
RL M3T-B1(can connect camera) /micrpscope - لوپ ریلایف مدل RL M3T-B1
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

RL M3T-B1(can connect camera) /micrpscope

لوپ ریلایف مدل RL M3T-B1

لوپ ریلایف مدل RL M3T-B1
1010
RL M3-B1 /micrpscope - لوپ ریلایف مدل RL M3-B1
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

RL M3-B1 /micrpscope

لوپ ریلایف مدل RL M3-B1

لوپ ریلایف مدل RL M3-B1
804
RL M3T-B1 +M-13+10.1 inch screen /micrpscope - لوپ ریلایف مدل RL M3T-B1 +M-13 همراه با مانیتور 10.1 اینچی
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

RL M3T-B1 +M-13+10.1 inch screen /micrpscope

لوپ ریلایف مدل RL M3T-B1 +M-13 همراه با مانیتور 10.1 اینچی

لوپ ریلایف مدل RL M3T-B1 +M-13 همراه با مانیتور 10.1 اینچی
1957
RL M3T-B1 +M-12+10.1 inch screen /micrpscope - لوپ ریلایف مدل RL M3T-B1 +M-12 همراه با مانیتور 10.1 اینچی
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

RL M3T-B1 +M-12+10.1 inch screen /micrpscope

لوپ ریلایف مدل RL M3T-B1 +M-12 همراه با مانیتور 10.1 اینچی

لوپ ریلایف مدل RL M3T-B1 +M-12 همراه با مانیتور 10.1 اینچی
1957
RL M3T-B1 +M-11+10.1 inch screen /micrpscope - لوپ سه چشم ریلایف مدل RL M3T-B1 +M-11 همراه با مانیتور 10.1 اینچی
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

RL M3T-B1 +M-11+10.1 inch screen /micrpscope

لوپ سه چشم ریلایف مدل RL M3T-B1 +M-11 همراه با مانیتور 10.1 اینچی

لوپ سه چشم ریلایف مدل RL M3T-B1 +M-11 همراه با مانیتور 10.1 اینچی
2163
RL M3T-B1 +004N( can connnect the camera ) micrpscope - لوپ دو چشم ریلایف مدل RL M3T-B1 +004N
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

RL M3T-B1 +004N( can connnect the camera ) micrpscope

لوپ دو چشم ریلایف مدل RL M3T-B1 +004N

لوپ دو چشم ریلایف مدل RL M3T-B1 +004N
1215
loading

در حال بازیابی ...