نکات مهم در تنظیم قراردادهای بین المللی
  1400/06/08 

قرارداد بین المللی چیست؟

به توافق دو یا چند نفر در مقابل یکدیگر و ایجاد تعهدات و رابطه ی قانونی برای هریک از طرفین، قرارداد گفته می شود حال اگر یک قرارداد حداقل یک عنصر خارجی در آن وجود داشته باشد.

برای مثال تابعیت طرفین قرارداد، محل انعقاد قرارداد، محل اجرای قرارداد و….. قرارداد بین المللی محسوب خواهد شد.

همچنین مطابق کنوانسیون های بین المللی، قراردادی بین المللی محسوب می شود که محل انعقاد و یا محل اجرای آن در کشورهای مختلفی باشد.

یعنی اگر قراردادی در یک کشور منعقد شده و در همان کشور اجرا شود یک قرارداد داخلی است حتی اگر تابعیت طرفین آن متفاوت باشد.

 

نکات اساسی در تنظیم یک قرارداد بین المللی

هر قرارداد بین المللی همیشه دو طرف دارد , تعیین و مشخص کردن دقیق طرفین در عقود از مسلمات حقوقی است . در این رابطه ذکر موارد زیر در قرارداد بین المللی های بین المللی ضروری است :

  1. مشخصات طرفین قرارداد بین المللی

الف) نام ونشانی و مشخصات قانونی طرف ایرانی قرارداد بین المللی .
ب) نام کامل و مشخصات دقیق نماینده طرف ایرانی قرارداد بین المللی .
شماره و تاریخ و نام صادر کننده اعتبارنامه نماینده مجاز برای امضاء قرارداد بین المللی .
ج) نام و مشخصات کامل طرف خارجی قرارداد بین المللی براساس مدارک قانونی . طرف خارجی قرارداد بین المللی بایستی مدارک قانونی بودن سمت خود را که به تأیید مراجع ذی صلاح در کشور متبوع وی رسیده و توسط کنسول گری یا سفارت ایران در محل نیز گواهی شده باشد ارائه نماید .
د) نام و مشخصات نماینده صاحب امضاء و تام الاختیار موسسه طرف خارجی قرارداد بین المللی و نام صادرکننده و شماره و تاریخ اعتبارنامه رسمی نماینده جهت امضاء قرارداد بین المللی .
هـ ) سایر مشخصات لازم طرفین قرارداد بین المللی برحسب موضوع قرارداد بین المللی در صورت نیاز .

2. موضوع قرارداد بین المللی

ذکر موضوع قرارداد بین المللی به طور دقیق لازم است . نوع , مقدار , مشخصات کمی و کیفی کالا و در صورت لزوم خدمات بعد از قرارداد بین المللی باید روشن شود . چنانچه موضوع قرارداد بین المللی ارائه خدمات باشد , نوع و محل ارائه خدمات باید به وضوح مشخص شود.

3. مدت قرارداد بین المللی

در متن قرارداد بین المللی بایستی تاریخ شروع و خاتمه قرارداد بین المللی مشخص و به مقتضای موضوع قرارداد بین المللی جدول زمان بندی شده مراحل انجام کار ضمیمه قرارداد بین المللی شود . ضمناً برحسب نوع قرارداد بین المللی تغییرات احتمالی در مدت قرارداد بین المللی و شرایط آن نیز پیش بینی گردد.

4. مبلغ قرارداد بین المللی

کل مبلغ قرارداد بین المللی باید به حروف و عدد به تفکیک ارزی یا ریالی و در صورت لزوم ارزی و ریالی ذکر گردد . نسبت یامقادیر ارزی و ریالی قرارداد بین المللی باید متناسب با نوع و حجم کارهای مندرج در قرارداد بین المللی باشد.

چه قانونی بر قراردادهای بین المللی حاکم می باشد؟

در خصوص قانون صلاحیت دار برای رسیدگی به اختلافات ناشی از یک قرارداد بین المللی مطابق با مقررات موجود باید بیان داشت که:

اصولا همانطور که بیان شد در قرارداد های بین المللی، طرفین با توافق یک دیگر اقدام به تعیین قانون و دادگاه صالح برای رسیدگی به  اختلافات اقدام می نمایند.

اما قانون مدنی ما در مواد ۹۶۸ و ۹۶۹ در این باره مقرر می دارد که:

ماده ۹۶۸؛ تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اینکه متعاقدین اتباع خارجه بوده و آن را صریحا یا ضمنا تابع قانون دیگری قرار داده باشند.

ماده ۹۶۹؛ اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می باشند.

پس طبق این دو ماده نتیجه گرفته می شود که، چنانچه یکی از طرفین قراردادهای بین المللی ایرانی بوده و قرارداد در ایران منعقد شود، قانون و دادگاه های ایران صالح به رسیدگی می باشند.

حال چنانچه قرارداد منعقد شده بین طرفین در کشور دیگری منعقد شده باشد و در قرارداد طریقه و نحوه ی حل اختلاف تعیین نشده باشد طبق عرف و رویه حاکم عمل خواهد شد.

در این باره باید بیان داشت که؛ اصولا دادگاهی صالح به رسیدگی می باشد که طرفین در آن کشور اقدام به انعقاد قرارداد نموده یا می بایست در آن کشور اقدام به انجام تعهدات خود نمایند.

حال ممکن است انعقاد قرارداد به صورت اینترنتی منعقد شده باشد که در این صورت محل سکونت طرف ناقض تعهد را نیز می توان به عنوان دادگاه صالح انتخاب نمود.

 

 

 

 

 

 


نظرات کاربران
ارسال نظر