اهمیت نمایشگاه های بین المللی بر تجارت
  1400/06/27 

 

اهمیت نمایشگاه‌ها در توسعه صادرات و به‌طور کلی گسترش روابط اقتصادی با جهان خارج، حتی از سده نوزدهم در کشور ما شناخته شده است و حضور فعال ایران در عهد قاجاریه در نمایشگاه‌های جهانی (اکسپوهای) لندن، پاریس و وین و برپایی نخستین نمایشگاه به سبک امروز در شهر تبریز به فرمان عباس‌میرزا نایب‌السلطنه ایران در زمان فتحعلی‌شاه این موضوع را به اثبات می‌رساند.

 تا اواسط دهه ۱۳۷۰ هر سال تنها یک نمایشگاه بازرگانی بین‌المللی در تهران برگزار می‌شد که کشورهای معدودی در آن شرکت می‌کردند؛ اما به مرور زمان بازرگانان، صاحبان صنایع و به‌طور کلی فعالان اقتصادی به اهمیت نمایشگاه‌ها در بسط روابط تجاری با کشورها، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، دستیابی به فناوری‌های نوین و توسعه صادرات پی بردند. بنابراین در همه استان‌های کشور به ایجاد مراکز نمایشگاهی اقدام کردند.

 امروزه ایران از لحاظ صنعت نمایشگاهی پس از امارات متحده عربی، دومین مقام را در   خاورمیانهدارد و هرساله بالغ بر ۶۰۰ نمایشگاه در کشور برپا می‌شود. شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران با برپایی حدود یکصد نمایشگاه بین‌المللی، تخصصی و اختصاصی در داخل و خارج از کشور موقعیت ممتازی در بین دارندگان «سایت‌های نمایشگاهی» در منطقه خاورمیانه و آفریقا کسب کرده است.

تجربه نشان داده است که دستاوردهای یک نمایشگاه خوب سازماندهی شده در بخش صادرات، منحصر به عقد قرارداد تجاری با بازرگانان یا شبکه‌های توزیع کشوری نیست که نمایشگاه بین‌المللی در آنجا برگزاری شده است، بلکه در اغلب موارد شاهد بوده‌ایم که فرضا یک صادرکننده  خشکبارهنگام شرکت در نمایشگاه صنایع‌غذایی آنوگا (در آلمان) موفق به عقد قراردادهای متعدد برای صدور محصولات خود با شرکت‌های مقیم سنگاپور، هنگ‌کنگ یا کشورهای آمریکای لاتین شده است. اگر درنظر بگیریم که در یک نمایشگاه جهانی (مانند اکسپو ۲۰۲۰ دبی) حداقل ۱۹۲ کشور شرکت می‌کنند و بالغ بر ۲۵ میلیون نفر بازدید‌کننده از پاویون‌های کشور ما دیدن خواهند کرد، به خوبی می‌توانیم به اهمیت اقتصادی چنین رویدادی در معرفی کالاهای صادراتی کشور پی ببریم.

 

بررسی اهداف نمایشگاه

این اهداف می تواند ورود به یک بازار خارجی باشد یا استمرار حضور در یک بازار، پیدا کردن پارتنرتجاری،  معرفی محصولات جدید، آزمایش محصول و ترویج نام تجاری (برند سازی). برای شرکتهایی که برای اولین بار در یک نمایشگاه بین المللی قصد مشارکت دارند حتما توصیه می شود که از تجارب یک شرکت برگزار کننده استفاده نمایند یا به صورت گروهی در یک نمایشگاه شرکت کنند.

از اهداف برگزاری نمایشگاههای بین المللی می توان تبادل اطلاعات فنی و بازرگانی و گسترش مبادلات تجاری، ایجاد زمینه مساعد برای معرفی آخرین پدیده های صنعتی، ایجاد تسهیلات لازم در جهت رشد بخش های مختلف اقتصادی از طریق همکاری های ملی و بین المللی، ایجاد زمینه مساعد برای نمایش کالاهای صادرات غیر نفتی جهت رشد و توسعه صادرات این گونه کالاها را نام برد.

 

ﻣﺰاﯾﺎی ﺣﻀﻮر در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﻬﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ:
ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ وﺟﻮد روﺷﻬﺎ و ﻣﺘﺪﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺣﻀﻮر در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه، ﯾﮑﯽ از روﺷﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺑﺰرگ دﻧﯿﺎﺳﺖ . ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺰاﯾﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺎﻟﻘﻮه در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﺳﺖ . ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪه ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ روز وﻗﺖ ﺧﻮد را ﺻﺮف ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻗﻄﻌﺎً ﯾﮏ ﻣﺸﺘﺮی ﺟﺪی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدد، ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺰم و ﺗﺼﻤﯿﻢ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﺗﺠﺎری ﭘﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﮔﺬارده اﺳﺖ.
از دﯾﮕﺮ ﻣﺰاﯾﺎی ﺣﻀﻮر درﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺟﺪﯾﺪ و ﺣﻔﻆ ﺑﺎزار و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻗﺒﻠﯽ ﮐﺴﺐ آﺧﺮﯾﻦ اﺧﺒﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺸﺎﺑﻪ از ﻗﺒﯿﻞﮐﯿﻔﯿﺖ، ﺗﻨﻮع، ﻗﯿﻤﺖ و …ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ رﻗﺒﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه . ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﺗﺒﺎدل داﻧﺶ و اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدد . ﺣﻀﻮر در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ آﻏﺎز ﯾﮏ دوره ﺳﻔﺮﻫﺎی ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ، اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﻠﯽ، دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ و اﻗﺪام ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﯾﮏ ﮔﺮوه ﮐﺎﻻﯾﯽ و ﯾﺎ ﮐﺎﻻﻫﺎی واﺳﻄﻪ ای ﻧﻤﻮده اﻧﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﻬﺎی ﺗﺠﺎری ﺷﻤﺎ ﻣﺤﺴﻮب گردند.

 

ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﺰاﯾﺎی ﺣﻀﻮر در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺳﺖ:
١- ﺗﻤﺮﮐﺰ :  از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎ وﻣﺰاﯾﺎی ﻣﻬﻢ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﻮدن آﻧﻬﺎﺳﺖ .ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﯾﻦ روش ﻓﺮوش ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺠﺎد ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪاروﻓﺮوﺷﻨﺪه روﺑﺮوی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ .اﻣﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺧﺮﯾﺪاران ﮐﺎﻻ در ﯾﮏ ﻗﻠﻤﺮوی وﺳﯿﻊ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻼﻗﺎت ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ ﺑﻄﻮر اﻧﻔﺮادی ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ای اﺳﺖ . از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از اﻓﺮاد ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮد وآﻧﺎن را ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﺮد ، اﻣﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻓﺮوش ﺷﺨﺼﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺧﺮﯾﺪاروﻓﺮوﺷﻨﺪه در ﺟﻮار ﮐﺎﻻ ﻣﺆﺛﺮ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺨﺶ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎز ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﺧﺮﯾﺪاران ﺑﺎﻟﻘﻮه را در ﯾﮏ ﻣﮑﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﺟﻤﻊ ﮐﺮده واﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را ﻧﺼﯿﺐ آﻧﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎم ﻓﺮوش ﮐﺎﻻ را از ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ ، ﮐﺎﻻ را رؤﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﭘﺎﺳﺦ ﭘﺮﺳﺸﻬﺎی ﺧﻮد را درﺑﺎره ﮐﺎﻻ از ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ.

 

٢عرضه کالا: ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﯾﻦ وﻋﻤﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ روش ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺎﻻ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪار ﺑﺎﻟﻘﻮه محسوب میشوند.

 

٣ارزﺷﯿﺎﺑﯽ واﮐﻨﺶ ﺧﺮﯾﺪار: ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻓﺮﺻﺘﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ، ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﺧﺮﯾﺪار ﺑﺎﻟﻘﻮه را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﻻی ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه، اﺣﺴﺎس ﮐﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﮐﺎﻻ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻔﻬﻤﺪ آﯾﺎ ﮐﺎﻻی اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻣﻘﺒﻮل ﻃﺒﻊ ﺑﺎزار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ ﯾﺎ آﻧﮑﻪ ﭼﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﺎﻻ ﺑﺪﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺎزار آﻣﺎدﮔﯽ ﭘﺬﯾﺮش وﺟﺬب آن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷد.

 

٤ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎﻻی رﻗﯿﺐ: در ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد ﮐﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی آﻧﺎن رﻗﯿﺐ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﻣﺰاﯾﺎی ﺷﺮﮐﺖ در ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﮐﺎﻻی رﻗﯿﺎ را از ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داد وﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﭘﯽ ﺑﺮد ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﻮﺳﺴﺎت رﻗﯿﺐ ازﭼﻪ ﺗﮑﻨﯿﮑﻬﺎ وﯾﺎ روﺷﻬﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻧﻬﺎ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ وﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزارﻫﺎ را قبضه کنند.

نقش نمایشگاه ها در رونق اقتصادی

برگزاری نمایشگاه های بین المللی ابزاری توانمند و کارآمد در جهت توسعه صادرات و مراودات تجاری کشورها محسوب می شود تا با تمرکز بر کالاهای دارای مزیت نسبی و کشورهای هدف، از آن به طور موثری بهره برداری نمایند.

حضور در نمایشگاه یکی از مهمترین ابزارهای بازاریابی و شناخت بازارهای جدید و ارزیابی بازارهای موجود و نوعی خود ارزیابی از وضعیت حضور هر مجموعه در بازارهای داخلی و خارجی است .

نمایشگاه های بین المللی به عنوان مکانی سازمان یافته به منظور افزایش تجارت برای استفاده بهتر از منابع ملی، پیشرفت فنی، کاهش بیکاری، گسترش بازار به آن سوی مرزها و افزایش درآمدهای ارزی با نمایش محصولات و پیشرفت های جدید، توسعه بازار، اخذ نمایندگی و سفارش و فروش کالا، تغییر باورها، بازاریابی و شناسایی بازارهای هدف، نقش کلیدی در رفاه اقتصادی دارد.

بی تردید ارزش حضور در یک نمایشگاه را نمی توان با ارزش قراردادهایی که منعقد می شود ارزیابی کرد ، بلکه یکی از مهمترین دستاوردهای هر نمایشگاه ارتباطات مؤثر و گسترده و پایداری است که در نمایشگاه ها شکل می گیرد و منجر به همکاری های گسترده و دراز مدت می شود و نیز تفاهم و گفتگوی بین ملل و فرهنگ ها که علاوه بر کمک به رشد صادرات به رونق اقتصاد کشور نیز کمک شایانی خواهد کرد

 


نظرات کاربران
ارسال نظر